1. Actualiteit:

Turkije:  De situatie in Turkije blijft precair. Het KCK proces vervolgt. Men houdt steeds meer nieuwe mensen aan. Mensen die de Koerdische taal trachten te verdedigen worden nog altijd niet getolereerd. Onlangs arresteerde men OOK de burgemeester van de stad Îdir (igdir) Mehmet Nuri Günes. De volgende zitting in het proces is 18 april. De Turkse autoriteiten zullen waarschijnlijk pogen zoveel mogelijk mensen vast te houden tot na de verkiezingen in Juni. Dhr. Eyyup Doru van de BDP partij legde in dit verband de nadruk op het belang van de komende Newroz delegatie naar de regio. In verkiezingstijd krijg zoiets meer zichtbaarheid.

Iran:  Ook hier blijft de sfeer gespannen. Het Iraanse regime bombardeert regelmatig het Noordelijk grensgebied tussen Irak en Iran: Koerdisch gebied. Men houdt daarnaast vast aan een aanhoudingspolitiek t.a.v. Koerdische schrijvers, leerkrachten. Zestien ter dood veroordeelden wachten op de uitvoering van hun vonnis. Landen die in deze problematiek druk zouden kunnen uitoefenen op Iran, met het oog op een verbetering van de situatie, zijn Turkije en Syrië. Uiteraard zijn die landen niet geneigd om dat te doen.

Eind januari werd de Iraans- Nederlandse vrouw Zahra Bahrami opgehangen. Nederland trachtte de executie te voorkomen maar faalde hierin. Dit veroorzaakte grote commotie bij onze noorderburen. Béatrice Meulemans bracht aan dat men dergelijke praktijken moeilijk kan tegenhouden, aangezien de vrouw een dubbele nationaliteit had.  Ingeval van zo een dubbele nationaliteit valt men onder de wetten van het land waar men verblijft;  voor Bahrami was dat Iran. In navolging van dit feit wil federaal parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA) Steven Vanackere vragen (commissie Buitenlandse Zaken) of België middelen in  handen heeft om Iraans- Belgische vrouwen, die in Iran verblijven, te beschermen.
Derwich Ferho merkte op dat ook de executies van mensen met een niet Europese nationaliteit aandacht verdienen.

Irak: De nationale regering in Irak is nog niet definitief gevormd. Er is momenteel nog discussie over wie welke post zal krijgen binnen de nieuwe regering- Maliki.
De inschatting is dat de nieuwe regering niet erg succesvol zal zijn, onder andere omwille van corruptie. De algemene richting die Irak uitgaat is tot nader order dus nog niet duidelijk. De politieke stabiliteit van het land zal –zo verwacht men – in grote mate bepaald worden door verdere ontwikkelingen in het Midden Oosten. (Verdere vragen Hiwa Abdullah).

Het Kurdistan Forum, en GORAN met enkele vertegenwoordigers aanwezig op de vergadering, formuleerden enkele punten van kritiek op de politiek van de Koerdische autoriteiten, in de Koerdische regio in Irak.  Kort gesteld hekelen ze het gebrek aan democratie en recht op vrije meningsuiting in de regio. Volgens hen heeft de Koerdische Autonome Regio nood aan een democratische hervorming. De brede volksbeweging, ‘Goran’ en andere oppositiepartijen vragen aandacht voor dit probleem en spreken naar eigen zeggen namens het Koerdische volk.
Hoewel deze bekommernissen ter harte werden genomen door alle aanwezigen besliste men zich aan het geplande vergaderingschema te houden.
Derwich M. Ferho: “De hierboven beschreven problematiek verdient de nodige aandacht en discussie, maar niet in de context van de Interparlementaire vergaderingen. Op een ander tijdstip binnen de Koerdische organisaties of wat uitgebreider en/of in een ander samenwerkingsverband kan hierover wel uitgebreid gesproken worden.
De Interparlementaire Werkgroep Koerden vergaderingen mogen niet gebruikt worden als middel voor eender welke politieke partij (Koerdisch of Vlaams) om een andere politieke partijen aan te vallen. Zeker niet als een soort rechtbank in dienst van bepaalde politieke partijen en tegen de anderen.

 Syrië 
Op 5 februari trachtte de oppositie in Syrië iets op touw te zetten. Men hoopte hiervoor ook  steun te krijgen van de Koerdische oppositie. De Koerdische oppositie besliste echter niks drastisch te ondernemen tenzij hun veiligheid én de steun van de andere oppositiegroepen in het protest zeker was. De Koerdische oppositie zal zeker niet meer als eerste of enige op de barricaden gaan staan. Hiervoor werden ze in het verleden al bestraf door de Syrische autoriteiten. De algemene verwachting is dat wanneer de situatie in Egypte zich uitklaart, ook de toestand in Syrië duidelijker zal worden.
Meer informatie wordt doorgemaild na de conferentie van Stockholm (11/02).

2. Delegaties:

Newroz: 19-24 maart. Derwich Ferho maakte zoveel mogelijk mensen warm voor deze reis, interessant in zowel politiek als cultureel opzicht. Dhr. Eyyup (BDP) zou instaan voor de begeleiding van de delegatie ter plekke.
Meer informatie over precieze invulling, kosten volgt snel (Eyyup Doru zorgt er voor).

Zuid Koerdistan (Irak): Kan ten vroegste op 10 april van start gaan. Derwich Ferho benadrukte dat álle relevante organisaties en plaatsen in de regio bezocht zullen worden: NGO’s, de Koerdische autoriteiten, op alle plaatsen. Dergelijk breed palet kan voor elke deelnemer een ruimer begrip van de regio mogelijk maken en zeer waardevol zijn.

3. Komende evenementen

16 maart: herdenkingsdag Halabja (organisatie KNK): Extra informatie i.v.m. organisatie herdenkingsdag, hoe in te schrijven enz. .. volgt (KNK mailt hierover nog)

2 april: Informatieavond met Havin Güneser en Reimar Heider (Internationaal Initiatief voor de bevrijding van Öcalan):  Plaats: Koerdisch Centrum, Pothoekstraat, Antwerpen tijdstip:  18-20u

3 april: Koerdisch Feest (hapjes, drankjes, protestantse wijn. Plaats: Merksemdok, E. Lemineurstraat 72-74, 2170 Merksem.  Tijdstip: 16-20.30u

4. Varia

Graag willen we alle leden van de vergadering vragen op tijd te komen, zodat we tijdig kunnen starten en alle vooropgestelde agendapunten op een rustige manier kunnen aflopen.

In uw eigen taal spreken op de vergadering kan, maar dan brengt U best een tolk mee zodat ook de andere leden kunnen volgen. Het is niet de rol van onze voorzitter Jan om alles te tolken.

Ten slotte willen we iedereen aansporen om materiaal/voorstellen van parlementaire vragen/… zo veel mogelijk op voorhand door te mailen/faxen naar Derwich of Thomas. Het KIB kan hiervan dan enkele afdrukken meebrengen naar de vergadering, wat de verspreiding en inzetbaarheid van het materiaal verhoogt.

[email protected]
[email protected] (bij aanpassing zal dit gecommuniceerd worden)

Wij verwelkomen iedereen graag terug op 29 maart, 12.30u, voor de volgende vergadering.

Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel – Tel.: 0032/(0)2. 230.34.02
Fax:0032/(0)2.231.00.97 – [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K