Een delegatie bestaande uit BDP (Vrijheids – en Democratie Partij), IHD (Mensenrechtenvereniging) en MEYADER (Mesopotamia Assistance Solidarity and Cultural Association of Families who Lost Their Relatives) deelden de resultaten van hun onderzoek mee aan de publieke opinie. Zij deelden mee dat ondanks al hun inspanningen de autoriteiten hen geen antwoorden gaven op hun vragen en dat de lijken ongewapend waren. De delegatieleden en familieleden die de lijken te zien kregen getuigden dat zij geconfronteerd werden met onmenselijke taferelen. De lijken waren verbrand, verminkt en verschroeid.

Hoogstwaarschijnlijk zijn het de lijken van de PKK-militanten waarvan de foto’s reeds gepubliceerd werden door de geschreven pers en de media. Zowel de families, die de lijken geïdentificeerd hebben, en de betrokken NGO’s, verklaarden dat de lijken geen schotwonden vertoonden en verbrand waren. Dit bevestigd het vermoeden dat chemische wapens gebruikt werden.

Ondanks deze beschuldigingen zwijgen de Turkse media, wat duidelijk maakt hoe slaafs zij de instructies van de Eerste Minister volgen. De autoriteiten zwijgen, de pers zwijgt, en het gerecht zwijgt. Alsof er geen 24 personen gestorven zijn en de beschuldigingen van het gebruik van chemische wapens nooit geuit zijn. Het is duidelijk dat deze allesoverheersende stilte enkel diegenen dient die het land willen meesleuren in chaos. De eerste motie van het "Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens" werd ingediend op 13 januari 1993 en ingeroepen op 29 april 1997 in Turkije. Het verdrag werd door de Turkse staat getekend op 17 Januari 1993. Daardoor werd het gebruik en het aanleggen van voorraden chemische wapens volledig verboden in Turkije.

Artikel 1 van het Verdrag Chemische Wapens verduidelijkt de verplichtingen van de deelnemende Staten:

1. Elke Staat die Partij is bij dit Verdrag verplicht zich ertoe nimmer en onder geen enkele omstandigheid:
• a.chemische wapens te ontwikkelen, te produceren, anderszins te verwerven, een voorraad daarvan aan te leggen of in bezit te houden, dan wel aan wie dan ook direct of indirect over te dragen;
• b.chemische wapens te gebruiken;
• c.zich bezig te houden met militaire voorbereidingen tot het gebruik van chemische wapens;
• d.wie dan ook op enigerlei wijze te helpen, aan te moedigen of aan te zetten tot een ingevolge dit Verdrag aan een Staat die Partij is bij dit Verdrag verboden activiteit.

2. Elke Staat die Partij is bij dit Verdrag verplicht zich ertoe chemische wapens die hij in eigendom of bezit heeft of die zich bevinden op een plaats onder zijn rechtsmacht of toezicht, te vernietigen in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag.

 3.Elke Staat die Partij is bij dit Verdrag verplicht zich ertoe alle chemische wapens die hij    heeft achtergelaten op het grondgebied van een andere Staat die Partij is bij dit Verdrag te vernietigen in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag.
4.Elke Staat die Partij is bij dit Verdrag verplicht zich ertoe inrichtingen voor de produktie van chemische wapens die hij in eigendom of bezit heeft of die zich bevinden op een plaats onder zijn rechtsmacht of toezicht, te vernietigen in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag.
5.Elke Staat die Partij is bij dit Verdrag verplicht zich ertoe oproerbestrijdingsmiddelen niet als vorm van oorlogvoering te gebruiken.

Volgens dit verdrag moet Turkije de nodige acties ondernemen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Daarom is de Turkse regering een antwoord verschuldigd op de volgende vragen van de publieke opinie:
Worden er chemische wapens opgeslagen?
Werden er chemische wapens gebruikt in de laatste militaire acties?
Waarom werden de autopsierapporten van de 24 lijken niet openbaar gemaakt?
Wat is de doodsoorzaak in deze autopsierapporten?
 
Werden de bewijzen van het gebruik van chemische wapens onderzocht?
Werd er een juridisch onderzoek ingesteld om  bewijzen te vinden van chemische wapens? Indien niet, waarom?

Meral DANIS BESTAS, Advokaat
BDP vice Co-Voorzitter,
Verantwoordelijke voor Justitie en Mensenrechten
31 OKTOBER 2011

F
E
E
D

B
A
C
K