Vrijdag 31 maart 2017

De gewelddadige rellen bij de Turkse ambassade in de Brusselse Montoyerstraat tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en Koerdische tegenstanders, zijn een zoveelste trieste uiting van buitenlandse spanningen die in ons land worden uitgevochten.

De premier reageerde hier terecht op door de stellen “dat er een absolute nultolerantie heerst voor Turkse problemen die in ons land geïmporteerd worden”.

Precies dat heeft een recent ingediend wetsvoorstel van de N-VA voor ogen. “Dit voorstel wil vermijden dat de gespannen sfeer niet nog meer opgepookt wordt door buitenlandse, in dit geval Turkse gezagsdragers. Daarom vinden we het belangrijk dat zij eerst toestemming moeten vragen vooraleer ze kunnen deelnemen aan de politieke activiteiten.” Zegt indiener Peter De Roover.  Politieke tegenstellingen in Turkije worden hier geïmporteerd en beïnvloeden de gemeenschappen in België. Dat heeft vooral te maken met de felle manier van campagne voeren van de AKP. “Dit voorstel zal de gehele problematiek niet oplossen maar zal op z’n minst de vedetten ervan weerhouden om de gemeenschappen hier te komen opruien.” Vervolgt De Roover.

“We zijn voor dit wetsvoorstel niet over één nacht ijs gegaan en hebben diverse juristen in binnen- en buitenland om advies gevraagd. De conclusie was duidelijk: Ja, een land moet dit kunnen evalueren en de huidige bestaande instrumenten zijn niet altijd afdoend.” Zegt de fractievoorzitter.

De bedoeling was en is nooit geweest om het recht op vrije meningsuiting of de vrijheid van vergadering te beperken. Het gebruik van dat recht mag uiteraard nooit leiden tot gewelddadige rellen zoals minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, terecht opmerkte.

 “Het wetsvoorstel werd ingediend en we hopen dan ook dat alle collega’s het op onbevangen manier bekijken en beoordelen.”, Hoopt De Roover. Hij meent dat de gebeurtenissen van gisteren aantonen aan hoe snel buitenlandse conflicten ook in ons land uit de hand kunnen lopen. Ze tonen nog eens de noodzaak van dit wetsvoorstel aan.

U vindt de tekst van het voorstel op http://www.peterderoover.be/parlementair-werk/wetsvoorstel-tot-regeling-van-de-deelname-van-buitenlandse-gezagsd

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Contact: Leuvenseweg – 1008 Brussel – Gsm: 0486/063848 – [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K