1. Is het juist dat de Turkse regering beloofd had dat de Wet Bestrijding Terreur in mei van dit jaar niet langer van toepassing op kinderen zou zijn maar dat de wet nog steeds van kracht is? (1)

2. Herinnert u zich uw uitspraak dat u zal blijven aandringen op “redelijker toepassing” van deze wetgeving? (2) Bent u, mede in het licht van de zomersluiting van het Turkse parlement, met mij van mening dat spoed is geboden dat de Turkse regering deze wet voor kinderen intrekt? Indien neen, waarom niet? Zo ja, welke stappen onderneemt u hierin?

3. Deelt u de analyse dat de gevangen genomen kinderen zullen radicaliseren en dat dat een zeer ongewenst resultaat van deze wet is? (3)

4. Deelt u de mening dat de Koerdische kwestie met groter urgentie op de agenda van de toetredingsbespreking van de EU zou moeten komen teneinde deze en andere voortdurende mensenrechtenschendingen in Turkije te doen beëindigen? Indien neen, waarom niet?

Bronnen:
1 Turkije laat ‘eigen’ kinderen aan lot over, Trouw 17 juni 2010.
2 Aanhangsel 2996, vragen Van Bommel 29 mei 2009. Zie antwoord op vragen 2 t/m 5.
3 Turkije kweekt minderjarige militanten, Right! Tijdschrift voor de rechten van het kind. Uitgave Defence for Children.

F
E
E
D

B
A
C
K