Voormalig parlementslid Hugo Van Rompaey geeft zijn ereburgerschappen in de Verenigde Staten op uit protest tegen de recent veranderde houding van dat land t.o.v. de Koerden in Syrië.

Hugo

Open brief aan de Ambassadeur van de Verenigde Staten te Brussel

 

Aan Hare Excellentie Denise Campbell Bauer

Ambassadrice van de Verenigde Staten

 

Excellentie,

 

Uit protest tegen het recente optreden van uwe Vicepresident Joe Biden in Ankara, ten nadele van de Koerden, verzoek ik U maatregelen te treffen opdat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan mijn ereburgerschappen van Alvin (Texas), Naperville (Illinois) en Siouxcity (Iowa). Deze steden hebben mij het ereburgerschap geschonken bij gelegenheid van mijn bezoek in 1973 (juli-augustus) in het kader van uw Regeringsprogramma International Visitors. Het is laf en immoreel dat uw Regering enerzijds gebruik maakt van de risicovolle, maar doeltreffende inzet van duizenden Koerden in de grondstrijd tegen IS en anderzijds meeheult met het onderdrukkingsbeleid van het Turkse regime ten overstaan van de Koerdische minderheid.

Voor uw Regering gelden alleen uw economische en strategische belangen, mensen- en volkenrechten komen er helemaal niet bij te pas. Het is immoreel dat U zich niet verzet tegen het Turkse onderdrukkingsbeleid van de minderheden. Bij het Verdrag van Lausanne (1923) moesten de Koerden vanwege de toenmalige Grootmachten (Frankrijk en Groot-Brittannië, de uitvinder van de concentratiekampen), in tegenstelling met het Verdrag van Sèvres (1920), de vernedering ondergaan geen eigen land toegewezen te krijgen. Deze landen verdeelden de koek van de natuurlijke rijkdommen onder mekaar, in overleg met Turkije, de collaborateur met de toenmalige vijand Duitsland in Wereldoorlog I.

Vanaf Mustafa Kemal Atatürk (vanaf 1924) werden de Koerden door de opeenvolgende regimes in Turkije onderdrukt. Zij hadden af te rekenen met intimidaties, deportaties, dorpsbranden, folteringen, onomatocide, linguïcide, wederrechtelijke terechtstellingen en genocide. Om het Turkse regime te behagen keerden uw Regering en in haar serviele spoor de Regeringen van de westerse democratieën voor deze feiten, waarover wij sinds 1991 rapporteren, immoreel het hoofd om en bleef men de Koerden ten onrechte stigmatiseren als terroristen. Wiki Leaks onthulde dat onder uw druk ook de Belgische Regering de Koerden mee op de Europese terroristenlijst plaatste.

Op basis van mijn twaalf jaar doctoraal onderzoek zal ik evenwel weldra, op wetenschappelijke basis, de stelling verdedigen dat het Koerdische volk geen terrorisme ambiëert, maar wel ethisch nationalisme. Het doctoraat draagt de titel Staatsnationalisme versus volksnationalisme. Een ethische analyse van de Koerdische kwestie in Turkije.

De huidige Turkse president mag zich als verlicht despoot zonder veel verzet permitteren de wetgevende, uitvoerende, gerechtelijke en militaire macht te grijpen en als dictator een massa politieke niet-volgelingen te folteren en, letterlijk op en in de plaats van 40.000 criminelen, op te sluiten in gevangenissen. Hij heeft bovendien tienduizenden functionarissen uit het gerecht, onderwijs en de ambtenarij ontslagen en op de vrije media een staatsgreep gepleegd. Een geliefkoosde beleidsoptie van Erdogan is de herinvoering van de doodstraf. Zullen daarbij de westerse Regeringen zich dan niet verzetten tegen het, op basis van valse beschuldigingen, ombrengen van politieke tegenstanders?

Excellentie, uw Regering laat ook toe dat Erdogan wetenschappelijke falsificaties laat plegen: historisch, door ontkenning van de Armeense genocide; linguïstisch, door de bewering dat het Koerdisch, een authentieke taal uit de Indo-Europese taalfamilie, slechts een Turks dialect zou zijn; antropologisch, door de stelling dat de Koerden “Bergturken” zijn, terwijl de Koerden minstens 3.000 jaar vóór de Turken in Mesopotamië aanwezig zijn.

Contradictorisch met de bewering dat de Koerden terrorisme zouden nastreven, is hun vrijwillige wapenstilstandsaanbod, dat ze sinds 1993 al elfmaal deden. Ter zake is het gesprek van 5 december 1998 met Abdullah Öcalan in de gevangenis te Rome een ankerpunt. Zoals in mijn boeken over de Koerdische kwestie in veertien punten beschreven, stellen de Koerden voor de Koerdische kwestie niet met wapengeweld, maar langs de politieke dialoog aan te pakken en een oplossing te geven binnen de grenzen van Turkije. Zij vragen voor de Koerden dezelfde juridische en administratieve behandeling als voor geheel de Turkse bevolking en een gelijke deelname aan de politiek en economie. De Koerden vragen ook dat het geweld dat in het verleden te maken gehad heeft met de Koerdische kwestie zou behandeld worden door een internationale juridische commissie. Maar zo hardnekkig als de stigmatisering van terrorisme is vanwege de westerse Regeringen, is de negatie van dit vredesvoorstel door de Turkse en westerse Regeringen.

Excellentie, het voortduren van de arrogante Turkse onderdrukking van de Koerden is ethisch onaanvaardbaar. Met dit bericht willen wij melden en tonen dat wij ons daartegen met alle middelen zullen blijven verzetten, evenals tegen de fouten die ter zake door uw en de Europese Regeringen nog zullen gemaakt worden.

 

Hoogachtend,

 

Hugo Van Rompaey

 

Eresenator

Ereburgemeester

Ridder in de Leopoldsorde

 

Ereburger van Alvin (Texas), ereburger van Naperville (Illinois), ereburger van Siouxcity (Iowa)

F
E
E
D

B
A
C
K