Brussel, 21 oktober 2010
 Mijnheer de minister, 
In maart van dit jaar vond een grootscheepse inval plaats bij de Koerdische TV-zender ROJ TV in Denderleeuw. Naast de tijdelijke aanhouding van 8 personen werden daarbij documenten en materiaal in beslag genomen.
In Turkije is ROJ TV een verboden station omdat deze gelieerd wordt aan de PKK. Sedert maart 2004 zendt de Koerdische zender onder Deense licentie haar programma’s uit. Op 31 augustus jl. werd, met toestemming van het Deense ministerie van Justitie, een zaak geopend met het oog op de sluiting van ROJ TV en Mesopotamia Broadcast. De motivatie hiervoor luidt dat de zender eenzijdige berichtgeving verspreidt en promotie voert voor terrorisme. Bovendien werden de rekeningen van beide omroepen door de aanklager in beslag genomen. 
Daarom stel ik bijgevoegde vragen : 
1)      Bent u op de hoogte van de stappen die Denemarken onderneemt jegens ROJ TV en Mesopotamia Broadcast ? 
2)      Vonden er diplomatieke contacten plaats met zowel de Deense als de Turkse vertegenwoordigers over het lot van beide omroepen? 
3)      Heeft  u tijdens uw driedaags bezoek in augustus jl. aan Turkije met uw ambtgenoot Ahmet Davutoglu gesproken over de inval in Denderleeuw?
4)      Hebt u kennisgenomen van de aard van de programma’s en de journalistieke kwaliteit van Roj TV? Is het juist dat veel programma van sociale en culturele aard zijn?  Deelt u de mening dat het niet aan de vergunningverstrekkende autoriteiten is om op basis van de inhoud van deze programma’s de uitzendvergunningen niet te verlenen? Zo ja, hoe verhoudt zich die beslissing tot de criteria van Kopenhagen, waarin de vrijheid van meningsuiting als een van kernwaarden van de EU staat beschreven? Kunt u dat toelichten? Bent u bereid om zelf een initiatief te ondernemen en dit geval te bespreken met uw ambtgenoot binnen de Turkse regering ?
 
5)      Bent u bereid er bij de Deense autoriteiten op aan te dringen Roj Tv een uitzendvergunning te blijven verlenen? Indien neen, kunt u toelichten waarom de vrijheid van meningsuiting van Roj Tv mag worden opgeschort?
 
Met dank voor uw antwoorden, 
Peter Luykx
N-VA Volksvertegenwoordiger

F
E
E
D

B
A
C
K