Meer dan 30 jaar lang is de Koerdische zaak een bron van conflict geweest in Turkije. Een dergelijk lange periode wijst erop dat voor een zo delicate kwestie een militaire oplossing niet bestaat en dat enkel een dialoog kan werken. Vooruitgang op enkele gebieden werd bereikt, maar we zijn nog ver af van een algehele oplossing waarbij de Koerden op alle vlakken op dezelfde wijze worden behandeld als andere inwoners in Turkije. Het Europees Parlement heeft dat in zijn laatste desbetreffende resolutie van 10 februari 2010 over het voortgangsverslag 2009 betreffende Turkije nogmaals beklemtoond. Met het oog op het zoeken naar een duurzame oplossing heeft ook de Koerdische Arbeiderspartij onlangs naar eigen zeggen al voor de achtste keer een wapenstilstand afgekondigd op 13 augustus 2010. De wapenstilstand werd afgekondigd tot 20 september. Niettegenstaande het uitblijven van een oplossing, heeft het Belgische EU-voorzitterschap toch aangegeven verdere stappen te willen zetten in de toetredingsonderhandelingen met Turkije.
Kan de Commissie aangeven op welke wijze zij uitvoering zal geven aan het Belgische voornemen?
Hoe staat de Commissie tegenover door de Arbeiderspartij aangekondigde wapenstilstanden?
Zal de Commissie druk uitoefenen op Turkije om dergelijke wapenstilstanden te gebruiken om te komen tot een oplossing in de Koerdische kwestie? Meer algemeen, welke inspanningen zal de Commissie zich getroosten om te komen tot een evenwichtige en rechtvaardige oplossing in de Koerdische kwestie?
Is de Commissie voorstander van het weghalen van de Arbeiderspartij van de EU-terreurlijst indien dit een oplossing in de Koerdische kwestie dichterbij zou kunnen brengen?

E-7977/10NL
Antwoord van de heer Füle
namens de Commissie
(18.11.2010)

De Commissie heeft steeds het standpunt gehuldigd dat een evenwichtige en eerlijke oplossing voor het Koerdische vraagstuk moet worden gevonden. Zij heeft de Turkse regering opgeroepen haar democratische opening voort te zetten, met name om het Koerdische vraagstuk aan te pakken.

In diezelfde context is de Commissie van oordeel dat de Turkse antiterreurwetgeving moet worden gewijzigd om een te ruime interpretatie daarvan te voorkomen, de mensenrechtensituatie in het oosten en het zuidoosten te verbeteren en het buitensporig hoge aantal personen dat op grond van vermeende terroristische daden gevangen is genomen, te verminderen.

Tegelijk veroordeelt de Commissie ten strengste het terrorisme en heeft zij er alle begrip voor dat Turkije het terrorisme wil bestrijden. De PKK is vermeld in de EU-lijst van terroristische organisaties. Schrapping uit die lijst is slechts aangewezen wanneer niet langer aan de in gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB vastgestelde criteria voor vermelding in de lijst is voldaan.

Wat de toetredingsonderhandelingen betreft, handelen het Belgische voorzitterschap en de Commissie op basis van het onderhandelingskader dat de lidstaten in 2005 hebben goedgekeurd.

 

F
E
E
D

B
A
C
K