Meer dan 30 jaar lang is de Koerdische zaak een bron van conflict geweest in Turkije. Een dergelijk lange periode wijst erop dat voor een zo delicate kwestie een militaire oplossing niet bestaat en dat enkel een dialoog kan werken. Vooruitgang op enkele gebieden werd bereikt, maar we zijn nog ver af van een algehele oplossing waarbij de Koerden op alle vlakken op dezelfde wijze worden behandeld als andere inwoners in Turkije. Het Europees Parlement heeft dat in zijn laatste desbetreffende resolutie van 10 februari 2010 over het voortgangsverslag 2009 betreffende Turkije nogmaals beklemtoond. Met het oog op het zoeken naar een duurzame oplossing heeft ook de Koerdische Arbeiderspartij onlangs naar eigen zeggen al voor de achtste keer een wapenstilstand afgekondigd op 13 augustus 2010. De wapenstilstand werd afgekondigd tot 20 september. Niettegenstaande het uitblijven van een oplossing, heeft het Belgische EU-voorzitterschap toch aangegeven verdere stappen te willen zetten in de toetredingsonderhandelingen met Turkije.
Kan de Raad aangeven op welke wijze hij uitvoering zal geven aan het Belgische voornemen?
Hoe staat de Raad tegenover door de Arbeiderspartij aangekondigde wapenstilstanden?
Zal de Raad druk uitoefenen op Turkije om dergelijke wapenstilstanden te gebruiken om te komen tot een oplossing in de Koerdische kwestie? Meer algemeen, welke inspanningen zal de Raad zich getroosten om te komen tot een evenwichtige en rechtvaardige oplossing in de Koerdische kwestie?
Is de Raad voorstander van het weghalen van de Arbeiderspartij van de EU-terreurlijst indien dit een oplossing in de Koerdische kwestie dichterbij zou kunnen brengen?

E-7976/10
Antwoord
(22 november 2010)

Het standpunt van de Raad aangaande het beleid inzake uitbreiding is onverminderd duidelijk. In zijn conclusies van 7 december 2009 heeft de Raad herhaald dat een samenhangende uitvoering van de hernieuwde consensus inzake de uitbreiding, gebaseerd op een consolidatie van de verbinte¬nissen, het hanteren van eerlijke en consistente voorwaarden en betere communicatie, alsmede het vermogen van de EU om nieuwe leden op te nemen, de grondslag blijft vormen van het optreden van de Unie in alle fasen van het uitbreidingsproces, waarbij elk land op zijn eigen merites wordt beoordeeld. In het algemeen zij eraan herinnerd dat Turkije, als kandidaat-lidstaat, moet voldoen aan de politieke criteria van Kopenhagen, waaronder stabiele instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen.

Het tempo van de onderhandelingen blijft afhangen van de vorderingen van Turkije bij het bereiken van de ijkpunten voor opening en sluiting van de onderhandelingen en bij het voldoen aan de eisen van het onderhandelingskader, waaronder de uitvoering van het toetredingspartnerschap. In dat verband heeft de EU herhaaldelijk gewezen op het belang van een alomvattende aanpak van de economische en sociale problemen waarmee het oosten en het zuidoosten van het land te kampen hebben, en van het scheppen van de voorwaarden voor de, voornamelijk Koerdische, bevolking om ten volle rechten en vrijheden te genieten. Met betrekking tot laatstgenoemd punt zij eraan herinnerd dat de wettelijke en grondwettelijke bepalingen van Turkije inzake politieke partijen moeten worden afgestemd op de Europese normen.

De PKK blijft op de EU-lijst van terroristische organisaties staan. In zijn conclusies van 8 december 2008 veroordeelde de Raad zoals bekend op de meest krachtdadige wijze alle op Turks grondgebied gepleegde terroristische aanslagen en gewelddaden, en verklaarde hij zich volledig solidair met de Turkse bevolking. De EU schaarde zich vastberaden aan de zijde van Turkije in de strijd van dit land tegen het terrorisme. Tevens benadrukte de Raad dat deze strijd gevoerd moet worden met inachtneming van de rechten van de mens, de fundamentele vrijheden en het internationaal recht, waarbij de vrede en de stabiliteit in de regio gehandhaafd moeten blijven.

F
E
E
D

B
A
C
K