Toen de partij, na de Iraanse Islamitische revolutie, in 1979 onder zijn leiding kwam en in het openbaar ging functioneren kwam ze al gauw in conflict met de nieuwe Iraanse regering hoogstwaarschijnlijk omwille van haar stevige basis en reële invloed.  Immers, door het politiek optreden van dr. Ghassemlou kreeg de positie van de Koerdische bevolking  ook aandacht in de wereld en hulp van oa. humanitaire organisaties, bekende persoonlijkheden en mensenrechtenverenigingen.

Na de oorlog met Irak stelde stelde Teheran besprekingen voor teneinde een compromis omtrent de autonomie van de Koerden concreet uit te werken.  Nadat op 20 januari 1989 de autonomie voor Koerdistan was toegezegd werd tijdens een vervolgbespreking vandaag precies 20 jaar geleden, op 13 juli 1989,in Wenen dr. Ghassemlou, samen met 2 medewerkers, vermoord in zijn hotelkamer teuggevonden.  Tot dusver zijn de daders nooit teruggevonden.  Door de moord op haar leider en nadien ook diens opvolger is de partij aanzienlijk verzwakt.DR._Qasemlo_774211567.jpg

Nadat de Koerden altijd het Islamitische regime van Iran beschuldigd hebben van de moord op hun leider zijn er momenteel sterke aanwijzingen dat de onlangs tot president verkozen Ahmadinejad tevens hierbij betrokken was.  De beschuldiging wordt door de Iraniërs van de hand gewezen als zijnde onderdeel van een "zionistische" campagne tegen Iran.

Vanuit haar christendemocratische overtuiging ondersteunt Senator Tindemans de dringende oproep om het onderzoek in deze zaak ter heropenen in het licht van deze recente ontwikkelingen.  Hiermee treedt zij de woorden bij van Helen Ghassemlou, weduwe van, die in een interview stelde dat het voor de waarheid nooit te laat is.

 Senator Tindemans geeft tevens uiting aan haar solidariteit met het Koerdische volk en staat volledig achter de Koerdische strijd in Iran.Met de uitslag van de voorbij presidentiële verkiezingen in Iran en de huidige rellen is weeral eens gebleken dat er geen enkele vrije democratische partij bestaat zodat de Koerden per definitie geen president kunnen worden of gelijk welke andere belangrijke politieke post kunnen bekleden.  We mogen onze hoofden hiervoor niet wegdraaien en moeten strategisch denken en handelen rond deze actuele problematiek.  Prioritair hierbij is het respect voor andere etniciteiten en de bescherming van de mensenrechten.  Mensenrechtenschendingen in Iran zijn een internationaal probleem.  We moeten de Iraanse autoriteiten laten weten dat deze kwestie iets is dat over de grenzen gaat.  De Iraanse overheid gebruikt haar veiligheids-, pers- en andere wetgeving om vreedzame andersdenkenden in de Koerdische gebieden te arresteren en te vervolgen.  Het gebruik/misbruik van deze wetten om fundamentele rechten te ontnemen zijn niet nieuw, maar zijn sinds president Ahmadinejad in augustus 2005 aan de macht kwam geïntensifieerd, aldus een citaat uit recent rapport dd. januari 2009 van Human Rights Watch.

Dr.Ghassemlou stelde dat de Koerden de nakomelingen zijn van één van de oudste Indo-European beschavingen en dat hun identiteit bepaald wordt door het feit dat zij hun eigen taal en cultuur hebben.  Niettegenstaande in de Iraanse grondwet gestipuleerd staat dat o.a. de Koerden het recht hebben om onderwijs in hun eigen taal te krijgen is dit helaas tot op vandaag niet zo. Het spreken van het Koerdisch en het beleven van culture koerdische activiteiten worden door de Iraanse autoriteiten nog steeds als illegale politieke activiteiten beschouwd en vormen bijgevolg het voorwerp van vervolging en bestraffing door diens "wettelijke" systemen.   Senator Tindemans wil, door meer contacten en overleg met Iraanse Koerden, hiertegen protest aantekenen zodat er via een positieve internationale houding, vooral ook van de EU, echte hervormingen kunnen worden uitgewerkt die in de praktijk kunnen worden gebracht. 

F
E
E
D

B
A
C
K