EP-Lid Bart STAES vond dat de Koerdische kwestie onvoldoende aandacht kreeg in de ontwerptekst en hij formuleerde heel wat amendementen bij de tekst over de identiteiten, basiswaarden en grenzen in de EU en over de Criteria van Kopenhagen betreffende de mensenrechten en het democratiseringsproces. De meeste amendementen van Bart STAES werden aan de ontwerptekst toegevoegd, sommige werden in de ontwerptekst verwerkt.
Hierbij brengen wij de door de groep goedgekeurde tekst betreffende de 2 bovengenoemde thema’s. De amendementen van EP-Lid Bart STAES hebben wij in vette cursieve letters gezet.
 
Betreffende de vraag naar het EU-project inzake het Turks toetredingsproces
 
Identiteiten, basiswaarden en grenzen in de EU
 
1. Grenzen, identiteit, culturen en gedeelde waarden zijn steeds meer centrale kwesties in het Europese debat. Deze kwesties bestaan al lang en staan los van het Turks toetredingsproces. Tegelijkertijd krijgen deze onderwerpen een bijzondere dimensie als ze zich voordoen in de context van het debat over de toetreding van Turkije. De kwestie van de Europese grenzen komt vaak naar boven in betrekking met Turkije. De lidstaten hebben hierop bij verscheidene gelegenheden gereageerd. Het is een politiek onderwerp dat elke generatie wil trachten op te lossen op eigen wijze.
 
2. De fractie Groenen/EVA werkt in de richting van een vreedzame EU, gebaseerd op solidariteit, die systematisch de universele mensenrechten bevordert, beschermt en eerbiedigt. In het reeds lang bestaande debat over de waarden van de EU strijden wij voor het recht op vrijheid van mening, van geweten en van godsdienst en wij zullen niet toestaan dat nieuwe godsdienstgrenzen doorheen Europa getrokken worden. Dit is een strijd voor gelijkheid en tegen alle vormen van discriminatie op basis van ras, kleur, geslacht, seksuele voorkeur, taal, godsdienst of sociale afkomst. Het is een strijd voor een seculiere en democratische EU die Turkije omvat.
 
3. De fractie Groenen/EVA roept op tot ratificatie van het raamverdrag van de EU-Raad tot bescherming van de Nationale Minderheden door Turkije, zoals wij doen voor alle EU-lidstaten. Bovendien vragen wij aan Turkije en aan de EU de ontwikkeling en de promotie van een strategisch plan voor onderwijs in de moedertaal in Turkije.
 
 4. De fractie Groenen/EVA beschouwt een Turkije, gebaseerd op een democratische grondwet, als een factor van verrijking voor de toekomst van het EU-project. Vooral in termen van wat de Turkse geschiedenis en beschaving kan aanreiken aan de EU.
 
Criteria van Kopenhagen: mensenrechten en democratiseringsproces
 
1. Gedurende het jongste decennium is Turkije doorheen een verreikend proces van democratisering gegaan, begeleid door grote grondwetshervormingen. Over taboe onderwerpen, zoals de rechten van de Koerden, wordt nu gedebatteerd. Desondanks staat Turkije ver van het waarborgen van internationale standaarden voor mensenrechten en schiet het dus tekort om te voldoen aan de toetredingsvoorwaarden van de EU.
 
2. De fractie Groenen/EVA ziet de vervulling van de Criteria van Kopenhagen als een sleutel tot de eigen modernisering en tot toetreding tot de EU. Wij verwelkomen de vooruitgang met betrekking tot hervormingen maar hebben nog een grote bezorgdheid over de toestand van de mensenrechten. Grote prioriteiten voor de fractie Groenen/EVA in dit opzicht zijn:  vrije meningsuiting, vrije media, onpartijdig rechtswezen, respect voor mensenrechten in de strijd tegen terrorisme, rechten voor minderheden, voor migranten, voor asielzoekers, voor vluchtelingen, voor vrouwen en LGTB (lesbiennes, homo’s, transseksuelen, biseksuelen) en de strijd tegen discriminatie, met name op grond van seksuele voorkeur of geslachtsidentiteit.
 
 3. De fractie Groenen/EVA legt in het bijzonder de nadruk op de vrije meningsuiting en zeker op de persvrijheid omdat deze rechten de hoeksteen vormen van een moderne democratie. Het vraagstuk is verontrustend: niet alleen journalisten, maar ook politici, schrijvers, advocaten, verdedigers van mensenrechten, vredesactivisten en syndicalisten kunnen betrokken raken in een proces dat meestal eindigt met beslissingen die de mensenrechten verkrachten. Het probleem wordt in ’t bijzonder zichtbaar  met betrekking tot artikels of onderzoek in verband met onderwerpen als de Koerdische kwestie of het Ergenekonnetwerk (Geheim Verbond van Turkse Ultranationalisten). 
 
4. De fractie Groenen/EVA legt in ’t bijzonder de nadruk op een aantal wetten zoals Artikels 301-318-220/6 in verbinding met 314/2 van het strafwetboek, Artikel 7/2 van de antiterreurwet 5816 van 25/07/1951, die voortgaan met de beperking van de vrije meningsuiting; wij verzoeken de regering dringend om de herziening van het wettelijk kader voor de vrije meningsuiting af te ronden en dat, zonder uitstel, in overeenstemming te brengen met het Europees Hof voor de Mensenrechten en de wetgeving  terzake; wij betreuren de herhaaldelijke onevenredige sluitingen van websites en vragen de regering om amendementen  voor te bereiden op de internetwet (Nr. 5651) om zeker te zijn dat er een einde gemaakt wordt aan de begrenzing van de vrije meningsuiting en aan de beperking van het burgerrecht tot toegang van de informatie.

5. De fractie Groenen/EVA ondersteunt de democratische opening van de regering betreffende de Koerdische kwestie en roept de regering en alle politieke krachten op om dit ten uitvoer te brengen door te zoeken naar een brede politieke consensus ten bate van dialoog en van een vreedzame oplossing van het conflict, wat de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van alle burgers waarborgt.
 
6. De fractie Groenen/EVA is overtuigd dat de Koerdische kwestie het grootste probleem is dat moet aangepakt worden in het kader van een nieuwe Grondwet om vrede, verzoening en wettelijkheid te bereiken. We geloven dat een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie enkel kan gebeuren via democratische deelname van alle politieke partijen en burgerorganisaties.
 
7. De fractie Groenen/EVA steunt de creatie van een waarheids- en verzoeningscommissie  om maatregelen aan te bevelen om een einde te brengen aan het conflict in Turkije.
 
8. De fractie Groenen/EVA dringt erop aan dat de EU Turkije steunt om verder te gaan inzake de decentralisatie en om een algemene deelname aan het lokale bestuur aan te moedigen en om een democratisch bestuursmodel te bevorderen, met name door volledig gebruik te maken van de toepasselijke IPA-fondsen en door een onderhandeling te starten over hoofdstuk 22 betreffende de regionale politiek.
 
9. De fractie Groenen/EVA steunt de bewegingen voor democratische overgang binnen Turkije die vreedzaam strijden voor versterking van de mensenrechten en van een democratische en seculiere staat. Daarom beschouwen wij het toetredingsproces als een cruciaal middel om de democratische en vreedzame actoren van het democratiserings-proces te steunen en om een grotere rol te spelen in de vestiging van stabiliteit zowel in Turkije als in gans de regio.
 
10. De fractie Groenen/EVA vraagt een nieuwe burgerlijke grondwet die  onder andere een bepaling van burgerschap moet  omvatten die noch etnisch noch confessioneel is, die het meest verscheiden en vruchtbaar politieke leven waarborgt door de 10 procentdrempel voor parlementaire vertegenwoordiging te verlagen en door de decentralisatie te organiseren.
—————————–
PS : De volledige nota kan aangevraagd worden bij Karel Van Reeth ([email protected])

 

F
E
E
D

B
A
C
K