Voorzitter, zoals eens te meer uit dit debat blijkt, ligt de oplossing voor de vele hete hangijzers die de relatie tussen de EU en Turkije bemoeilijken, in Turkse handen. Zo ook voor de Koerdische kwestie.

Ik heb er vanop deze banken in het verleden al sterk op aangedrongen niet blind te zijn voor het gevaar dat Ankara eenzijdig de voorwaarden voor het aan de gang zijnde vredesproces met de Koerden zou bepalen.

We moeten er dan ook over waken dat dit proces geen “goednieuwsshow” van Erdogan en de zijnen wordt. De recente oprichting van een commissie van 49 Turkse wijzen, die in het hele land het vredesproces moeten gaan uitleggen door de roze bril van Ankara, doet echter het tegendeel vermoeden. Ook als we kijken naar het KCK-proces, en de talloze aanhoudingen die van Turkije ‘s werelds grootste gevangenis voor journalisten maken, zien we geen goede voortekenen voor een krachtige wil tot oplossing.

Terecht legt het voorliggende verslag daarom de klemtoon op de broodnodige duurzame politieke dialoog die Ankara met alle Koerdische politieke krachten moet voeren. Daar ligt dé sleutel tot de Koerdische oplossing.

Het momentum dat nu bestaat moet bijgevolg volledig, en zeker door de Europese Unie, worden benut om voluit de vanzelfsprekende grondrechten van de Koerden af te dwingen: volledige taal- en cultuurrechten, politieke autonomie, en een Grondwet die eindelijk, na decennia, de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering voor de 15 miljoen Koerden in het land, erkent !

Passage uit het voortgangsverslag over de Koerdische kwestie

is tevreden met de rechtstreekse politieke dialoog die de Turkse regering recentelijk is aangegaan met Abdullah Öcalan; is van oordeel dat dit een perspectief biedt op onderhandelingen die zouden kunnen leiden tot een historisch akkoord waarmee de Koerdische kwestie op vreedzame en democratische wijze wordt opgelost; moedigt de partijen in het conflict derhalve aan om deze gesprekken zo spoedig mogelijk om te vormen tot gestructureerde onderhandelingen; onderstreept het feit dat het vredesproces alleen kan slagen, als alle politieke partijen, de media en het maatschappelijk middenveld in Turkije een constructieve rol spelen, en is tevreden met de steun die dit initiatief over de partijgrenzen heen en van het maatschappelijke middenveld krijgt; merkt op dat Turkije blijk is blijven geven van veerkracht met betrekking tot de terroristische aanslagen van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK); is van mening dat er een waarachtige en oprechte politieke dialoog nodig is en verzoekt Turkije hernieuwde inspanningen te leveren om te werken aan een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie; verzoekt alle politieke krachten voor een adequaat politiek platform te zorgen en op constructieve wijze over de Koerdische kwestie te debatteren, alsook mee te werken aan een daadwerkelijke oplossing voor de eisen met betrekking tot grondrechten in het kader van het constitutioneel proces, een proces dat de pluriformiteit in Turkije weerspiegelt en waarin alle burgers zichzelf en hun rechten volledig kunnen terugvinden; verzoekt alle politieke krachten eendrachtig te werken aan de verwezenlijking van een versterkte politieke dialoog en aan een proces van verdere politieke, culturele en sociaaleconomische inclusie en participatie van burgers van Koerdische afkomst, teneinde de rechten op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering te waarborgen en de vreedzame integratie van burgers van Koerdische afkomst in de Turkse samenleving te bevorderen; is tevreden met de nieuw wetgeving waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat de moedertaal van mensen wordt gebruikt tijdens processen en met het positieve debat over het gebruik van het Koerdisch in het onderwijs; herinnert eraan dat een politieke oplossing alleen tot stand kan worden gebracht op grond van een werkelijk democratisch debat over de Koerdische kwestie en spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote aantal processen tegen auteurs en journalisten die over deze kwestie schrijven, alsook over de arrestatie van diverse Koerdische politici, burgemeesters en gemeenteraadsleden, vakbondslui, advocaten, demonstranten en mensenrechtenactivisten in verband met het KCK-proces; onderstreept het feit dat het belangrijk is een discussie over de Koerdische kwestie te bevorderen binnen de democratische instellingen, met name de Turkse Grote Nationale Vergadering.

Mark Demesmaeker

Europees parlementslid N-VA/EVA

Member European Parliament N-VA/EFA

www.markdemesmaeker.eu

F
E
E
D

B
A
C
K