Donderdag 2 juni organiseerde het Koerdisch Instituut een geslaagde Interparlementaire Werkgroep (IPWK). Wij kregen voor deze gelegenheid een van indrukwekkende commissiezalen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter beschikking, meer bepaald de Marguerite Yourcenarzaal in het vrij nieuwe Forum-gebouw.

Het prangende onderwerp van deze IPWK ging uitsluitend over de globale dreiging en het acute gevaar dat Islamitische Staat (ISIS) vormt in het Noordoosten van Syrië. Het zware incident met ISIS in Hasakah (januari 2022) – en de vele daaropvolgende kleinere incidenten – bewijzen opnieuw dat de situatie in de Autonome Administratie van Noordoost-Syrië (AANES) een tikkende tijdbom is en een reëel gevaar vormt, niet alleen voor de regio maar voor het hele westen.

De Syrische Democratische Raad wijst al jaren op dit ernstige gevaar. In een onlangs uitgebracht gedetailleerd rapport beschrijven zij niet alleen de globale dreiging, maar formuleren zij ook concrete oplossingen om deze crisis te vermijden.

Videoconferentie met rechtstreekse getuigenissen vanuit de AANES waren – om veiligheidsredenen – niet mogelijk. Het Koerdisch Instituut nodigde bijgevolg volgende sprekers uit die fysiek aanwezig waren:

  • Federaal volksvertegenwoordiger Koen Metsu leidde de conferentie in met een kort verslag en getuigenis van zijn politieke missie naar de betrokken regio. Dhr. Metsu stelde ter plaatse de nijpende situatie met de kampen vast. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden schetste hij de ernst van de feiten. Hij deelde zijn ervaringen met het publiek en legde op die manier een brugje naar de volgende sprekers.
  • De mensenrechtenactiviste Rhodi Mellek beschikt over heel wat kennis en expertise m.b.t. de toestand in Noordoost-Syrië. Zij is lange jaren woordvoerster geweest van de Democratische Uniepartij (PYD), de grootste politieke formatie in de Autonome Administratie van Noordoost-Syrië (AANES). Tijdens haar toespraak had Rhodi het over de actuele situatie in de IS-kampen en over de gevaren dat deze situatie met zich meebrengt. Rhodi gaf bovendien ook een korte toelichting over de rol van de vrouw in Rojava. In de AANES zijn vrouwen alom aanwezig in alle sectoren en bekleden zij er voorname posities. Een uniek gegeven te midden van heel wat autocratische regimes.
  • Dr Khaled Issa vertegenwoordigt de Syrische Koerden in Frankrijk en is lid van de Democratische Uniepartij. Dhr. Issa spitste zich toe op het huidige statuut van de Autonome Administratie van Noordoost-Syrië en kaderde dat in een regionale en geopolitieke context. Hij legde de aanwezige federale politici voor welke oplossingen de AANES aan de internationale gemeenschap aanbiedt om de gevaarlijke situatie (voor het westen) te ontmijnen. Een ervan is de erkenning van- en het aanknopen van diplomatieke relaties met- de AANES, vanwege de internationale gemeenschap en de westerse politieke instanties (VN, EU en EU-lidstaten). Dat zou bovendien betekenen dat IS-terroristen ter plaatse kunnen worden berecht door een internationaal tribunaal.

Zowel Rhodi Mellek als Khaled Issa onderstrepen de bijzonder huichelachtige rol die Turkije speelt. Hoewel Turkije een NAVO-partner is, blijft dit land onophoudelijk de betrokken regio bestoken. Het zijn bewuste agressies om de AANES te destabiliseren. Erger nog, er zijn bewijzen dat het Turks regime een belangrijke rol speelde in het aanstoken van de recente incidenten tussen ISIS en de Syrische Democratische Strijdkrachten.  Onder het mom “het terrorisme te bestrijden”, speelt Turkije onder één hoedje met de gevaarlijkste terroristen ter wereld.

F
E
E
D

B
A
C
K