voorstel van resolutie (Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid)

Stuk 2191 (2008-2009) – Nr. 1

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2008-2009/g2191-1.pdf

Stuk 2191 (2008-2009) – Nr. 1

Zitting 2008-2009

24 maart 2009

BUI

5556

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

– van de heren Jan Roegiers en Johan Verstreken, mevrouw Anne Marie Hoebeke

en de heren Piet De Bruyn en Eloi Glorieux –

betreffende de relaties met de Koerdische Autonome Regio in Irak

Stuk 2191 (2008-2009) – Nr. 1 2

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Sinds 2005 is Irak een federale staat. Deze nieuwe status i  door een grote meerderheid van de Iraakse bevolking en door de internationale gemeenschap, waaronder ook de Verenigde Naties (VN), erkend.

Het gevolg van deze ontwikkeling voor Koerdistan is dat de regio sindsdien grondwettelijk bevoegd is, om onafhankelijk van de centrale regering in Bagdad, haar economische beleid te bepalen en uit te voeren.

Daarnaast heeft Koerdistan in de afgelopen jaren keihard gewerkt aan de verdere opbouw van haar instellingen en aan een versteviging van haar positie als een autonoom gebied binnen het federale Irak.

In geen enkele opzicht is de veiligheidssituatie in Koerdistan te vergelijken met die van de rest van Irak. In tegenstelling tot andere delen van Irak is er geen enkele westerling ontvoerd, gedood of zelfs gewond geraakt in de gebieden die onder de Koerdische regering vallen. Terroristische daden in de vorm van bomaanslagen, ontvoeringen of zelfs bedreigingen van buitenlanders in Koerdistan zijn zelden of nooit voorgekomen.

Koerdistan wil zich profileren als een aantrekkelijke plek voor buitenlandse investeerders. Aan de basis hiervan ligt een onlangs aangenomen investeringswet die buitenlandse investeerders bijzondere voordelen biedt.

Koerdistan is een historisch-geografische streek in het noordoosten van het Midden-Oosten die sinds 1918 verdeeld is over Turkije, Iran, Syrië, Armenië en Irak.

De Iraaks-Koerdische Autonome Regio is het enige deel van Koerdistan dat officiële politieke erkenning kent.

Als deelstaat van de Belgische federatie is het volgens de indieners aangewezen dat Vlaanderen

onderzoekt of het op diverse domeinen kan samenwerken met die Koerdische Autonome Regio in Irak.

Jan ROEGIERS

Johan VERSTREKEN

Anne Marie HOEBEKE

Piet DE BRUYN

Eloi GLORIEUX

––––––––––––––––

3 Stuk 2191 (2008-2009) – Nr. 1

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,

– gelet op:

1° de zelfstandige status die de Koerdische Autonome

Regio sinds 2005 in Irak bezit;

2° de erkenning door de Iraakse Grondwet van

het Koerdisch Nationaal Parlement, van

de Koerdische regionale regering en van de

Peshmerga-wacht;

3° de erkenning van de Koerdische Autonome

Regio door de Verenigde Naties (VN);

4° de grondwettelijke bevoegdheid die de Koerdische

Autonome Regio bezit om, onafhankelijk

van de regering in Bagdad, een eigen economisch

beleid te ontwikkelen;

– overwegende dat:

1° de veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome

Regio in niets te vergelijken is met

andere grote delen van Irak;

2° sinds maart 2003 geen enkele militair in

dienst van de coalitietroepen in deze regio is

gesneuveld, noch dat er terroristische daden

in de vorm van bomaanslagen, ontvoeringen

of bedreigingen tegen buitenlanders hebben

plaatsgehad;

3° de Koerdische Autonome Regio zich wil profileren

als een aantrekkelijke regio voor buitenlandse

investeerders en het daarom een

bijzondere investeringswet aannam die bijzondere

voordelen biedt;

– is er van overtuigd dat economische, sociale en

culturele samenwerking tussen Vlaanderen en

de Koerdische Autonome Regio een positieve

bijdrage kan leveren aan het bestendigen van de

stabiliteit en de verdere vreedzame ontwikkeling

van een doorheen de geschiedenis door oorlogen

en conflicten geteisterde regio;

– vraagt de Vlaamse Regering:

1° te onderzoeken of en in welke mate Vlaanderen

politieke en diplomatieke contacten met de

Koerdische Autonome Regio in Irak kan aanknopen

en bij positieve evaluatie ervan die ook

effectief uit te bouwen;

2° na te gaan of er op cultureel vlak bilaterale

contacten kunnen worden uitgebouwd en of er

uitwisselingsprojecten kunnen worden opgezet;

3° er bij Flanders Investment & Trade (FIT) op

aan te dringen te onderzoeken welke opportuniteiten

de Koerdische Autonome Regio in

Irak biedt voor het Vlaamse bedrijfsleven en

desgevallend de uitbouw van economische

contacten en relaties te ondersteunen.

Jan ROEGIERS

Johan VERSTREKEN

Anne Marie Hoebeke

Piet DE BRUYN

Elio GLORIEUX

F
E
E
D

B
A
C
K