TOELICHTING 

DAMES EN HEREN, 

Sinds 2005 is Irak een federale staat. Deze nieuwe status is door een grote meerderheid van de Iraakse bevolking en door de internationale gemeenschap, waaronder ook de Verenigde Naties (VN), erkend.

Het gevolg van deze ontwikkeling voor Koerdistan is dat de regio sindsdien grondwettelijk bevoegd is, om onafhankelijk van de centrale regering in Bagdad, haar economische beleid te bepalen en uit te voeren.Daarnaast heeft Koerdistan in de afgelopen jaren keihard gewerkt aan de verdere opbouw van haar instellingen en aan een versteviging van haar positie als een autonoom gebied binnen het federale Irak.In geen enkele opzicht is de veiligheidssituatie in Koerdistan te vergelijken met die van de rest van Irak. In tegenstelling tot andere delen van Irak is er geen enkele westerling ontvoerd, gedood of zelfs gewond geraakt in de gebieden die onder de Koerdische regering vallen. Terroristische daden in de vorm van bomaanslagen, ontvoeringen of zelfs bedreigingen van buitenlanders in Koerdistan zijn zelden of nooit voorgekomen.Koerdistan wil zich profileren als een aantrekkelijke plek voor buitenlandse investeerders. Aan de basis hiervan ligt een onlangs aangenomen investeringswet die buitenlandse investeerders bijzondere voordelen biedt.

Koerdistan is een historisch-geografische streek in het noordoosten van het Midden-Oosten die sinds 1918 verdeeld is over Turkije, Iran, Syrië, Armenië en Irak.De Iraaks-Koerdische Autonome Regio is het enige deel van Koerdistan dat officiële politieke erkenning kent. Als deelstaat van de Belgische federatie is het volgens de indieners aangewezen dat Vlaanderen onderzoekt of het op diverse domeinen kan samenwerken met die Koerdische Autonome Regio in Irak. 

Jan ROEGIERSJohan, VERSTREKEN Anne Marie HOEBEKE, Piet DE BRUYN, Eloi GLORIEUX

––––––––––––––––

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

betreffende de relaties met deKoerdische Federale Regio in Irak*

Het Vlaams Parlement,

– gelet op:

1° de zelfstandige status die de Koerdische Federale Regio sinds 2005 in Irak bezit;

2° de erkenning door de Iraakse Grondwet van het Koerdisch Nationaal Parlement, vande Koerdische regionale regering en van de Peshmerga-wacht;

3° de erkenning van de Koerdische Federale Regio door de Verenigde Naties (VN)

;4° de grondwettelijke bevoegdheid die de Koerdische Federale Regio bezit om, onafhankelijkvan de regering in Bagdad, een eigen economisch beleid te ontwikkelen;

– overwegende dat:1° de veiligheidssituatie in de Koerdische Federale Regio in niets te vergelijken is met anderegrote delen van Irak;2° sinds maart 2003 geen enkele militair in dienst van de coalitietroepen in deze regio isgesneuveld, noch dat er terroristische daden in de vorm van bomaanslagen, ontvoeringenof bedreigingen tegen buitenlanders hebben plaatsgehad;3° de Koerdische Federale Regio zich wil profileren als een aantrekkelijke regio voor buitenlandse investeerders en het daarom een  bijzondere investeringswet aannam die bijzonderevoordelen biedt;

– is er van overtuigd dat economische, sociale en culturele samenwerking tussen Vlaanderen en de Koerdische Federale Regio een positieve bijdrage kan leveren aan het bestendigen van de stabiliteit en de verdere vreedzame ontwikkeling van een doorheen de geschiedenis door oorlogen en conflicten geteisterde regio;– vraagt de Vlaamse Regering:

1° te onderzoeken of en in welke mate Vlaanderen politieke contacten met de KoerdischeFederale Regio in Irak kan aanknopen en bij positieve evaluatie ervan die ook effectief uit tebouwen;

2° na te gaan of er op cultureel vlak bilaterale contacten kunnen worden uitgebouwd en of eruitwisselingsprojecten kunnen worden opgezet;

3° er bij Flanders Investment & Trade (FIT) op aan te dringen te onderzoeken welke opportuniteiten de Koerdische Federale Regio in Irak biedt voor het Vlaamse bedrijfsleven en desgevallend de uitbouw van economische contacten en relaties te ondersteunen.

* Opschrift zoals gewijzigd door de commissie. 

 OOK ZIE PDF BESTAND IN BIJLAGE

 

F
E
E
D

B
A
C
K