Als lid van de NAVO pleegt Turkije met zijn eenzijdig offensief in Noord-Syrië een grove inbreuk op de beginselen en doelstellingen van het Noord-Atlantisch Verdrag. Het Koerdisch Instituut verwijst hierbij in het bijzonder naar wat er in Artikel 1 van het Verdrag staat: “De partijen verbinden zich ertoe om, zoals uiteengezet in het Handvest van de Verenigde Naties, alle internationale geschillen waarin zij mochten worden gewikkeld met vreedzame middelen te beslechten op zodanige wijze dat de internationale vrede en veiligheid en gerechtigheid niet in gevaar worden gebracht, en zich in hun internationale betrekkingen te onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld op enige wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.”

In een brief gericht aan de defensie-experten van diverse politieke partijen, riep het Koerdisch Instituut op om alles in het werk stellen opdat de parlementaire assemblee van de NAVO deze agressie veroordeelt en Turkije oproept om de invasie op Noord-Syrië onmiddellijk stop te zetten. Hieronder de bewuste brieven (Nederlands en Frans) met onze argumenten.

Downloaden (PDF, 373KB)

Downloaden (PDF, 357KB)

F
E
E
D

B
A
C
K