Secretariaat Ministerraad, Ministerie van Algemene Zaken
Kabinet Minister-President
Binnenhof 19
2513 AA  Den Haag
Postbus 20001
2500 EA  Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon
M. van der Bijl
Adjunct secretaris / adjunct raadadviseur buitenlandse zaken en defensie
T 070 356 45 38
F 070 363 32 14
[email protected]

Onze referentie
3112454

Retouradres Postbus 20001 2500 EA  Den Haag

 

Aan de voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  DEN HAAG

Datum: 11 mei 2012

Betreft: Beantwoording vragen van het lid Van Bommel (SP)

 

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de vragen van het lid Van Bommel (SP) d.d. 11 mei 2012.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte

 

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister president over het uitreiken van de Four Freedoms Award  aan de heer Al-Shahristani, minister van energie van Irak, op 12 mei 2012.

1
Is het waar dat u voornemens bent om op 12 mei 2012 in het bijzijn van Koningin Beatrix de Four Freedoms Award uit te reiken aan de Iraakse minister van Energie de heer Al-Shahristani? 1)

1
Tijdens de ceremonie op 12 mei 2012 worden meerdere Four Freedoms Awards uitgereikt. Het Roosevelt Institute bepaalt aan wie de Four Freedom Awards worden toegekend. De zgn. Freedom from Fear Award zal door de Executive Director van het International Energy Agency, mw. Van der Hoeven, worden uitgereikt aan de heer Al-Shahristani.

2
Is het u bekend dat dit voornemen tot grote ophef leidt onder Koerden en Arabieren in en uit Irak omdat zij Al-Shahristani zien als een corrupt politicus die verantwoordelijk wordt gehouden voor de verdwijning van 10 miljard dollar tijdens zijn ministerschap in de periode 2006-2010? Is die ophef naar uw oordeel terecht?

2
Enkele Koerdische belangengroepen hebben bezwaren kenbaar gemaakt.

3
Is het waar dat er op dit moment een motie van wantrouwen bij het Iraakse parlement ligt tegen deze minister in verband met verscheidene corruptiezaken?

3
Een rapport van de parlementaire Olie en Energie Commissie van Irak legt de blaam voor de slechte energie- en elektriciteitssituatie in het land bij vice-premier Al-Shahrishtani en beveelt aan hem te ontslaan samen met vier ambtenaren van zijn (voormalige) ministerie van Olie. Het is onduidelijk of het rapport op de parlementaire agenda staat aangezien de commissieleden van de State of Law-partij het rapport niet hebben ondertekend.

4
Is het waar dat de Iraakse parlementaire Integriteits Commissie documenten heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat minister Al-Shahristani contracten heeft goedgekeurd tussen de overheid en een niet bestaande firma? 2)  Wat is uw oordeel over deze documenten?

4
In augustus 2011 publiceerde de integriteitcommissie de twee contracten met bedrijven die niet aan de financiële en kwaliteitsstandaarden voldeden van de tender (Canadian Alliance for Power Generation Equipment en het Duitse Machinebau Halberstadt). Hierop ontsloeg Al-Shahristani de Minister van Elektriciteit. Verschillende leden van de integriteitcommissie, die behoorden tot de partij van de ontslagen minister, claimen dat Al-Shahristani ook betrokken was aangezien hij de contracten had goedgekeurd. Al-Shahristani is in deze zaak gehoord door de integriteitcommissie en door het parlement. Het is aan de  Iraakse parlementaire democratie om hierover een standpunt te bepalen.

5
Acht u het gezien de ophef en de omstreden achtergrond van minister Al-Shahristani gepast dat u in aanwezigheid van Koningin Beatrix deze prijs gaat uitreiken aan minister Al-Shahristani? Indien neen, bent u bereid uw medewerking aan de prijsuitreiking te staken?

5
Zoals vermeld in het antwoord op vraag 1 zal ik deze prijs niet uitreiken.

6
Bent u bereid deze vragen voor 12 mei 2012 te beantwoorden?

6
Ja.

1)      http://www.rojane.nl/?p=5343
2)      http://www.aknews.com/ar/aknews/4/258924/

F
E
E
D

B
A
C
K