Herent, 11 maart 2010

Mevrouw Annemie Turtelboom  De Heer Yves Leterme
Federaal Min. v. Binnenlandse  Zaken  Federaal Eerste-Minister
Wetstraat 2   Wetstraat 16

1000             BRUSSEL  1000               BRUSSEL

      De Heer Stefaan de Clerck
      Federaal Min. v. Justitie
      Waterloolaan 115

      1000                 BRUSSEL
   
A/3/DB/LY/2010.03.11

Geachte Ministers,

 Zoals U wellicht weet volg ik bijna een halve eeuw zéér verbonden (en destijds meermaals ter plaatse) ontvoogdingsbewegingen in en buiten Europa, daaronder de Koerdische in hun 5 woongebieden.

 Vanuit deze ervaring en vanuit onze Vlaamse Beweging weet ik hoe statelijk-artificiële machten politiek en strategisch zéér moeilijk tot repressief omgaan met ‘volkerenrechten’. ’t Europees Parlement duidde me destijds als verslaggever aan met betrekking tot de “noodzaak aan maatregelen voor talen en culturen van minderheden”. Op 30 oktober 1987 werd mijn verslag in Straatsburg door de Algemene Vergadering van het Europees Parlement goedgekeurd. (Publicatieblad van de EU. M c318 d.d. 30.11.1987) Zowel binnen de E.U. (= 27 lidstaten) als bij de Raad van Europa (= 47 lidstaten) groeiden tijdens de jongste kwarteeuw verdragteksten die basisrechten willen toekennen aan regio’s en minderheidsgroepen. Het wereldomvattende volkeren- en mensenrechtencharter uit 1948 is er de geest van. Het “Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden” werd als een andere trans-nationale basis op 29 mei 1992 in Straatsburg door het Comité van Ministers van de Raad van Europa goedgekeurd. En vergeten we niet de jongste op 20.2.2010 goedgekeurde resolutie van ’t E.P. over de democratisering van Turkije.

 Ontegensprekelijk zou de Turkse staat als lid van de R.v.E. én kandiderend lid voor de E.U. deze groei grondwettelijk moeten behartigen in zijn huidige structuren. Uiteraard kan ik in concreto moeilijk oordelen in hoeverre onze opeenvolgende Federale- en Deelstaatregeringen in hun bilaterale- en multilaterale kontakten opgetreden zijn om deze verworven demokratische rechten toegepast te krijgen voor de zeer verscheiden bewoning van Turkije. Toen onlangs de Amerikaanse parlementsleden vrij eenparig de aanslepende historisch-genegeerde volkerenmoord op de Armeniërs van 1915-1917 in Turkije officieel erkenden uitte de Turkse Regering nog volop haar verouderde staatsnationalistische kritiek. Uiteraard weet ik evenmin in hoeverre tijdens de ontvangst door Koning Albert II van de Turkse President Abdullah Gül (maart 2009) of de jongste ontmoeting van Eerste-Minister Yves Leterme in Ankara en de (nieuwe) Ambassadeur van Turkije in Brussel, de Heer Murat Ersavei met Federaal Justitieminister Stefaan de Clerck enige ondersteuning in Turkije bijbrachten voor de toepassing van het internationaal-aanvaarde volkerenrecht.

 

 Wèl beleefde de Europese Unie na Italië en Frankrijk op 4 maart 2010 (voor ’n tweede maal…) een inval van ‘n 300-tal federale politie-ambtenaren met ontzettend-intimiderend machtsvertoon in Roj TV, de Koerdische uitzendstudio in Denderleeuw en wilden deze aldus uitschakelen… De Turks-sprekende begeleiding; de gelukwensen achteraf van de Heer Ahmet Davutoglu, Turks Minister van Buitenlandse Zaken; de goede-gelegenheidsfeestjes bij de Grijze Wolvengroepen in ons land; de racistische overwinningskreten in de Turkse pers enz…enz… omkaderden deze kristalnachtrazzia… ‘k Vraag me in gemoede af: “Wie wordt daar nu beter van?” Welk was het aandeel van de politionele samenwerkingslijn Ankara-Brussel o.l.v. de nieuwe Turkse ambassadeur de Heer Murat Ersavci?

 Een vergelijking. De wereldwijde vrijheid van Google-informatie wordt door vele gezagsdragers bepleit voor China… Sedert 1994 verzorgt Med-T.V. (en later Roj TV) met grote kwaliteit vanuit Denderleeuw haar uitzendingen,zoals Radio Vrij Europa dat destijds deed tijdens de Koude Oorlog voor ’t bezette + onvrije Midden- en Oost-Europa. Of denken we aan de internationaal te beluisteren en te bekijken anglofone zenders zoals de BBC…

 De Belgische Regering was voor dergelijke inval niet aan haar proefstuk. In 1996 tijdens de Operatie Spoetnik kwam ik snel ter plaatse bij de Koerdische Med-TV in Denderleeuw en zag hoe organisatorisch-verwoestend ‘onze’ politie er optrad… De moedwillig stuk getrapte deuren; de massa’s onnodig gestolen kabels en documentatie; de onbruikbaar gemaakte computers en kantoren deden me denken aan de brutaal-triomfalistische beelden van de Nazi-invallen of van ’t soortgelijke dat we in Latijns Amerika en in ’t Midden-Oosten meemaakten… De in 1996 wekenlang officieel-volgehouden beschuldigingen t.a.v. de Koerdische TV-ploeg van: onwettelijk wapenbezit; valsheid in geschriften; witwassen van drugsgelden enz… verdwenen stilletjes uit de openbaarheid naar de Belgische repressiedossierkasten. Tussen haakjes, het ware goed eens na te gaan waar deze zich gecontroleerd (?) bevinden en in hoeverre ook deze achteraf geleegd werden… In 2007 volgde in ieder geval zonder meer het klassieke ‘afsluiten’ van deze eerste inval. Het ministeriële schaamterood dat bij dergelijk falen België soms laat opbrengen in Afrika werd in deze de openbare opinie bespaard…

 Ik vraag me af hoe wij die ’n levenlang hogervermeld rechtenpakket verdedigen ons nu moeten uitdrukken tegenover onze gewezen Koedische parlementaire collega’s – demokratisch-verkozen in 1992! – zoals de in Denderleeuw aangehouden Heren Zubeyir Aydar en Remzi Kartal, destijds opgesloten + gemarteld in Turkije en daarna erkende politieke vluchtelingen in ons land. Samen met o.a. de bekende Mevrouw Leyla Zana, jarenlang gewelddadig opgesloten en de Heer Eyup Duru kan men onze gewezen collega’s beschouwen als de Jan Pallach’s of de Nelson Mandela’s voor Koerdistan. Zij gaan voor vrijheid en ijveren strategisch zoals Vlaanderen en zovele andere nu ontvoogde gemeenschappen het voor hen deden… Straks op 21 maart viert de Koerdische Gemeenschap, natuurgebonden, haar jaarlijks Newroz. Eens te meer zal ’t geen nieuwjaarsdag zijn maar een ontgoocheldag, specifiek voor de vele Koerden in de diaspora die er zich willen integreren en meewerken aan de toekomst van een meervoudig, geregionaliseerd Verenigd Europa. Onze politie-instellingen speelden eens te meer de kortzichtige handlanger van ’t verouderd-centralistisch staatsnationalisme dat tijdens de voorbije eeuw ons Europees schiereiland en van daaruit de ganse wereld in vuur-en-vlam zette. Op korte termijn verhoogt deze dwaze inval ongetwijfeld de illegaliteit op vele vlakken in de diaspora… En ’t racistisch optreden van de Turkse Grijze Wolven + de Fédération Turque de Belgique met haar 19 verschillende vzw’s werd zonder meer aangemoedigd.

 

 Met beperkte menselijke middelen zullen wij verder blijven ijveren doorheen deze “broedertwist en schande” tot de dag dat elk volk, waar ook ter wereld, gewoon en vrij met zijn taal en kultuur, met zijn erfgoed onderdak kan vinden in een gepaste integraal-federalistische bestuursstruktuur zoals de Heer Jacques Delors dat in ’t Europees Parlement zo goed voorgehouden heeft. Lieve Devijver – mijn echte genote – schreef dit voor hen die ’t kultureel en bestuurlijk samenwerkings-federalisme voorhouden als ’n stapsteen naar dit ideaal:

TAAL

Ik heb geen recht van spreken
ik spreek de taal
van vader en van moeder
en schrijf de woorden van de dichter na

een enkel woord
heb ik zelf ontdekt
want de mensen heb ik zèlf gezien

op de dagen dat wij samen spreken
kon ik net zo goed
met vader spreken als met zoon
deze taal is ons herkenningsteken

ik noem deze taal
de bloedsomloop van een groot lichaam : VOLK
niet wetend
of  ik lichaam ben of bloed

Lieve Devijver

 Met vriendschappelijke groeten en hoogachting,

 

Willy KUIJPERS
Burgemeester

P.S. 1. Met de hulp van het Nationaal Kongres voor Koerdistan → de Koerdische Regering in ballingschap werd een satellietwagen gehuurd. Na enkele uren klonk opnieuw de boodschap van de Koerdische zender die “zelfbestuur bepleit door federalisme”. Ik ondersteun dit vredevolle Europese samenwerkingsfederalisme; U ook?
 2. De Federale Regering wil de illegaliteit van buitenlanders in ons land afbouwen o.l.v. de Gerechtelijke Direktie in Brussel. Goed zo. Mag ik hierbij het resultaat vernemen met betrekking tot de gerechtelijke opvolging van een vijftal gewelddadige akties van de Turkse Grijze Wolven?
– Begin 1994 → St.-Joost-ten-Node: aanval van de Turkse Grijze Wolven op een Vredesmars van Koerden.

– 17 nov. 1998 → St.-Joost-ten-Node: het Koerdisch Instituut, het Cultureel Centrum van de Koerden,  en ’t Lokaal van de Christelijke Assyriërs werden voor de ogen van de politie door de Grijze Wolven in brand gestoken.
 – 10 dec. 2005 → Brandstichtig in de hal van ’t pro-Koerdisch DEHAP
– 2 dec. 2006 → Honderden Grijze Wolven willen opnieuw in St.-Joost-ten-Node het secretariaat van ’t Koerdisch Instituut aanvallen. Op 1 april 2007 lukt een nieuwe aanslag.
– 21 okt. 2007 → ’n Armeens café en een Muziekwinkel van een Koerd in St.-Joost-ten-Node werden verwoest onder ’t passief oog van de Politie, na ’n betoging vóór de Amerikaanse Ambassade.
 3 Mag ik vernemen hoeveel de operaties Spoetnik (1996) en nu deze van 4 maart 2010 aan diensturen enz… gekost hebben? Menen de Ministers niet dat deze beter zouden besteed zijn aan bijvoorbeeld de zorg rond de federale, gesloten jeugdinstellingen zoals “de Grubbe” (Everberg) die destijds zonder enige vorm van overleg met de plaatselijke overheid ingeplant werd en binnenkort zal uitgebreid worden tot 124 personen?
 4. En nog ’n toemaatje ter vergelijking… Wil U eens laten nagaan hoe dikwijls destijds de Vlaamse radiozender “Uilenspiegel” in Kassel (Frans-Vlaanderen) door de Franse CRS of te rijkspolitie aangeslagen werd en verbeurd verklaard… En zeggen dat hedentendage Frankrijk op zoek is naar zijn indentiteit…

 

F
E
E
D

B
A
C
K